Voorwaarden


Verhuurder: Partytentverhuur Arnhem is gevestigd te Arnhem, Limburgsingel 6.

Huurder: iedere (potentiële) wederpartij van Verhuurder;

Overeenkomst: de schriftelijke bevestiging door Verhuurder van een bestelling, dan wel de aanvaarding door Huurder van de niet herroepen offerte van de Verhuurder, dan wel bij gebreke daarvan de factuur of leveringsbon.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van Verhuurder en op iedere Overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder, behoudens en voor zover door Verhuurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken, met uitsluiting van door Huurder gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offertes

De door Verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door Huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.

Artikel 4 Huurprijs

4.1 Partytenten en accessoires: alle door verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, inclusief BTW maar exclusief transport, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.
4.2 In Arnhem, Elst, Oosterbeek, Doorwerth, Velp, Oosterhout, Westervoort en Huissen is bezorging en opzetten van tenten gratis en onder een huursom (gebruik van gas valt hier niet onder) van €95 incl BTW rekenen wij in deze plaatsen een vergoeding van €15. Buiten deze plaatsen worden voor het bezorgen en/of afhalen van huurmaterialen, transportkosten in rekening gebracht, vastgesteld door de kilometerafstand tussen Verhuurder en de plaats van bestemming vermenigvuldigd met 4 maal de geldende kilometervergoeding. 

4.3 Voor alle goederen geldt dat ze alleen gelijkvloers worden geleverd. Indien goederen op een verdieping moeten worden geleverd worden kosten in rekening gebracht met een minimum van €20 per verdieping.

Artikel 5 Betaling, verzuim en annulering

5.1 Betaling dient contant te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van de gehuurde materialen dient contant te geschieden bij het retourneren van de gehuurde materialen, voor zover de op grond van artikel 7 te betalen borgsom niet toereikend is. Ontvangt de Huurder een factuur voor bovengenoemde kosten, dan kan betaling per bank geschieden.

5.2 De beslissing om per bank te laten betalen is voorbehouden aan de Verhuurder. In dat geval dient betaling plaats te vinden binnen 14 werkdagen na factuurdatum.

5.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van Verhuurder op de Huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft Verhuurder het recht de uitvoering van Overeenkomsten op te schorten, totdat de Huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surseance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) Huurder zijn de verplichtingen van Huurder onmiddellijk opeisbaar.

5.4 Zodra de huurder in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand, of gedeelte daarvan. Alle kosten van Verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de Huurder. In dat geval is de Huurder een vergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 115,-). Indien Verhuurder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.5 Door de Huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door Huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.

5.6 Indien de Huurder 7 dagen of langer voor de dag van ter beschikkingstelling van de gehuurde materialen annuleert, bedragen de annuleringskosten 0% van de huurprijs. Annuleert de Huurder tussen 7 en 4 dagen voor de dag van ter beschikkingstelling van de gehuurde materialen, dan bedragen de annuleringskosten 50% van de huurprijs. Annuleert de Huurder 3 dagen of korter voor de dag van ter beschikkingstelling van de gehuurde materialen, dan bedragen de annuleringkosten 100% van de huurprijs. 

Artikel 6 Uitvoering

6.1 Bij uitvoering van de Overeenkomst is Verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de Overeenkomst oplevert.

6.2 Indien de Huurder de huurmaterialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de afgesproken datum en tijdstip. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag en tijdstip. Alle door de Verhuurder bezorgde huurmaterialen worden op de door Huurder opgegeven plaats van bestemming op de werkplek afgeleverd.

6.3 Onder werkplek wordt verstaan, de plaats waar de terbeschikkingstelling dient te gebeuren, deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor de vervoersmiddelen van Verhuurder, dan wel een laad- of lospunt op maximaal 10 meter afstand. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan de werkplek kan een toeslag in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Borg

Huurder is aan Verhuurder in door de Verhuurder te bepalen situaties een borg verschuldigd, welke door de Verhuurder wordt vastgesteld. De borg wordt verrekend met de kosten die voortvloeien uit de verplichtingen van artikel 5.1, 6.3 en 10.3 van deze algemene voorwaarden. De borg minus eventuele te verrekenen kosten wordt na inleveren contant terugbetaald.

Artikel 8 Verzekeringen

De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen zijn tijdens bezit van Huurder niet verzekerd, Huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.

Artikel 9 Reclames

9.1 De door Verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

9.2 De Huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de Overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan Verhuurder te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De Verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Iedere aansprakelijkheid van de Verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs.

10.2 Schade in welke vorm dan ook ontstaan door het verankeren van gehuurde tenten aan de werkplek zijn voor rekening van de huurder.

10.3 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen is de Huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de Verhuurder te vergoeden. De schade wordt door telling bij aankomst in het magazijn van Verhuurder door Verhuurder vastgesteld. De telling door de Verhuurder is voor partijen bindend.

10.4 Indien bij ter beschikking stelling op verzoek van Huurder de huurmaterialen op een andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van Huurder.

Artikel 11 Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer ? windkracht 8, vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders van Verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van Verhuurder van de Overeenkomst benodigde zaken of diensten.

11.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

11.3 Indien Verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12 Ontbinding

Verhuurder heeft het recht de Overeenkomst met Huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:

  • Huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens Verhuurder voldoet;
  • Na sluiting van de Overeenkomst aan Verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden Verhuurder goede grond geven te vrezen dat Huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Artikel 13 Geschilbeslechting en rechtskeuze

Elk geschil tussen Verhuurder en Huurder zal, in geval de Rechtbank bevoegd is, in eerste instantie worden beslecht door de Sector Kanton van de Rechtbank te Assen. Op elke overeenkomst tussen Verhuurder en Huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.